Deze website is eigendom van perspective.brussels, het Brussels Planningsbureau.

 • Naamsestraat 59 – 1000 Brussel
 • info@perspective.brussels
 • Tel.: +32 2 435 42 00 – Fax: + 32 2 435 43 99
 • Verantwoordelijke uitgever: Antoine de Borman
 • Team belast met het beheer van de website: sport@perspective.brussels

Deze website kwam tot stand met behulp van opensourceapplicaties. Hij wordt bijgewerkt via het contentbeheersysteem Umbraco.

Om een ruimere toegankelijkheid te garanderen, werd deze website getest met de webbrowsers Firefox, Internet Explorer en Safari, en met pc-, Mac- en Linuxsystemen.

Hosting van de website

Het Centrum voor Informatica van het Brussels Gewest (CIBG) staat in voor de hosting.

Foto’s – Beeldrecht

 1. De afbeeldingen die op de website sport.brussels worden gebruikt, zijn eigendom van het Brussels Planningsbureau of van eender welke andere natuurlijke persoon of rechtspersoon die in de copyrightmelding wordt vermeld.
 2. Het is verboden om foto’s en illustraties te reproduceren zonder voorafgaande toestemming.
 3. Op grond van de regelgeving die op het beeldrecht van toepassing is, mag iedere niet-publieke persoon die op een foto te zien is en voor de publicatie van deze foto op de website geen uitdrukkelijke toestemming had verleend, deze foto op eenvoudig verzoek laten verwijderen.
 4. Voor de medewerkers van sportorganisaties die beeldmateriaal opladen in de managertool geldt het volgende:
  • Door een afbeelding toe te voegen wordt ingestemd met het gebruik en de verspreiding ervan op de publieke website van sport.brussels, de publieke websites van de VGC, haar partnerorganisaties uit het N-netwerk en andere partners.
  • Het uploaden van beeldmateriaal houdt in dat de auteursrechten en rechten van de afgebeelde personen (met name beeldrechten) worden gerespecteerd en dat de nodige vergunningen voor het gebruik en de verspreiding van dit beeld op de bovengenoemde kanalen zijn verkregen.
  • De sportorganisatie blijft ten opzichte van de netwerkpartners, andere partners en derden volledig aansprakelijk voor schade of verlies ten gevolge van de niet-naleving van de bepalingen inzake auteursrechten en beeldrechten.

Verantwoordelijkheid – Disclaimer

 1. Deze website is bedoeld om het publiek gemakkelijker toegang te bieden tot informatie in verband met sport. Het is onze doelstelling om precieze en geactualiseerde informatie aan te bieden. Perspective stelt daarom alles in het werk om fouten die worden gemeld, te corrigeren. We kunnen echter niet de juistheid, de nauwkeurigheid of de volledigheid garanderen van de informatie die via deze website ter beschikking wordt gesteld van het publiek. Bijgevolg wijst Perspective elke verantwoordelijkheid af wegens de onnauwkeurigheid, de onjuistheid of het ontbreken van informatie op deze website.
 2. De informatie die op sport.brussels wordt gepubliceerd, wordt ingevoerd door de beheerders van sportorganisaties, -evenementen en -infrastructuur in het Brussels Gewest. De beheerder die de informatie invoert, is verantwoordelijk voor de juistheid en de nauwkeurigheid van de gegevens die hij invoert. Perspective kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ontbrekende, onnauwkeurige of onjuiste informatie.
 3. We willen ongemakken als gevolg van technische fouten zoveel mogelijk beperken. Toch kan het gebeuren dat bepaalde gegevens of inlichtingen op onze website aangemaakt of gestructureerd zijn in bestanden of formats die niet foutvrij zijn. We kunnen dan ook niet garanderen dat onze dienstverlening niet wordt onderbroken of niet onder dergelijke problemen te lijden zal hebben. Perspective wijst elke aansprakelijkheid af voor dit soort problemen die uit het gebruik van deze website kunnen voortvloeien.
 4. Deze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten, net als verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden u louter ter informatie ter beschikking gesteld. Perspective heeft geen controle over deze websites. Bijgevolg kan Perspective niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites of de links die ze bevatten, noch voor veranderingen of updates van deze websites.
 5. Perspective behoudt zich op elk moment het recht voor om de inhoud van deze website onaangekondigd te wijzigen of te corrigeren, inclusief de wettelijke vermeldingen, zonder dat dit aanleiding zou kunnen geven tot eender welk recht op schadevergoeding.

Auteursrechten

 1. De volledige website is onderworpen aan de Belgische en internationale wetgeving inzake auteursrechten en intellectuele eigendom. Daarom is elke reproductie, elke iconografische of fotografische weergave, elke gedeeltelijke of volledige bewerking of wijziging en elke overdracht naar een andere website zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming verboden.
 2. Elk gebruik tegen betaling van de inhoud of een gedeelte van de inhoud die door Perspective wordt gepubliceerd, en elk gebruik voor commerciële of publicitaire doeleinden is volledig verboden.
 3. Conform de bepalingen van het Wetboek van Economisch Recht, Boek XI, Titel 5 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, hebt u het recht om de informatie op deze website te downloaden en te reproduceren voor uw persoonlijke gebruik en onder voorbehoud van de naleving van de volgende drie voorwaarden:
  • duidelijke en leesbare vermelding van de bron op de volgende manier: Bron: www.sport.brussels;
  • gratis verspreiding;
  • respect voor de integriteit van de gereproduceerde documenten (geen wijzigingen of aanpassingen).
 4. Voor elk ander gebruik van de teksten moet vooraf contact worden opgenomen met de verantwoordelijke uitgever of zijn afgevaardigde op het volgende adres: sport@perspective.brussels.
 5. Voor de medewerkers van sportorganisaties die beeldmateriaal opladen in de managertool :
  • Door een afbeelding toe te voegen wordt ingestemd met het gebruik en de verspreiding ervan op de publieke website van sport.brussels, de publieke websites van de VGC, haar partnerorganisaties uit het N-netwerk en andere partners. 
  • Het opladen van beeldmateriaal impliceert dat de juiste rechten en toestemmingen beschikbaar zijn wat betreft auteursrechten.
  • De partners uit het netwerk en andere partners worden gevrijwaard van iedere aanspraak van derden in verband met de opgeladen en vervolgens geplaatste afbeeldingen.